Παρακαλείται ο χρήστης της εφαρμογής (εφεξής αποκαλούμενος ως “ο χρήστης”), πριν χρησιμοποιήσει την παρούσα εφαρμογή όπως διαβάσει με προσοχή τους όρους χρήσης της εφαρμογής (εφεξής αποκαλούμενοι ως “οι όροι”). Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, δηλώνει ο χρήστης ρητά και απερίφραστα ότι κατανοεί και ότι αποδέχεται τους εν λόγω όρους καθώς και την πολιτική της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εφαρμογής (εφεξής αποκαλούμενος ως “ο ιδιοκτήτης”). Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους όρους ή την πολιτική της προστασίας του απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο χρήστης να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και την πολιτική προστασίας απορρήτου που δημοσιεύονται στην εφαρμογής καθώς η συνεχής χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο ιδιοκτήτης ενδέχεται να συλλέγει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση της εφαρμογής. Ο χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η εφαρμογή για την πλήρη λειτουργικότητά της αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” της έξυπνης φορητής συσκευής που συνεργάζεται με την εφαρμογή, αρχεία τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην ορθή και σύμφωνα με το προφίλ χρήστη λειτουργία της εφαρμογής.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να συμπεριλαμβάνει ή να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοχώρους ή εφαρμογές του διαδικτύου. Στους εν λόγω ιστοχώρους ή εφαρμογές μπορεί να παρουσιάζονται απόψεις, συστάσεις ή άλλες πληροφορίες προερχόμενες από άτομα, οργανισμούς ή εταιρείες. Παρέχοντας τους εν λόγω συνδέσμους, ο ιδιοκτήτης δεν εξετάζει το περιεχόμενο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Ο ιδιοκτήτης δεν εγκρίνει, διασφαλίζει, εγγυάται ή υποδεικνύει την ακρίβεια του περιεχομένου ή απαραίτητα συμμερίζεται τις απόψεις ή προτάσεις που περιέχονται στους συνδέσμους αυτούς. Επιπλέον, στο βαθμό που κάνει ο χρήστης χρήση κάποιου συνδέσμου σε ιστοχώρο ή εφαρμογή τρίτων, η γνωστοποίηση, αναπαραγωγή, πώληση ή διάθεση πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτούς ενδέχεται να απαγορεύεται.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής, που περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, video, ήχους, κλπ. (εφεξής αποκαλούμενα ως “περιεχόμενο”) προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ο ιδιοκτήτης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Ο ιδιοκτήτης δε φέρει καμία ευθύνη για τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή που δεν είναι λογικές η προβλέψιμες (όπως απώλεια κερδών). Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία των νομίμων δικαιούχων.

Μετά την αποδοχή του χρήστη των εν λόγω όρων, ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί το χρήστη να βλέπει το περιεχόμενο της εφαρμογής αποκλειστικά για δική του, μη εμπορική χρήση. Δεν έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να τροποποιεί, διαθέτει προς πώληση, εκχωρεί ή να μεταφέρει το περιεχόμενο ή να αναπαραγάγει, παρουσιάζει δημοσίως, διανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς ή για άλλο λόγο, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή άδεια εκ μέρους του ιδιοκτήτη. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση κατά την κρίση του ιδιοκτήτη. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους ή τις αλλαγές των όρων της εφαρμογής θα πρέπει να σταματά άμεσα τη χρήση της εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς και να αποστέλλεται μέσω συστημένου ταχυδρομείου με αποδέκτη τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 120, 17676, Καλλιθέα ή/και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@iappshellas.gr.

Η εφαρμογή των διατάξεων, των γνωστοποιήσεων και των αποποιήσεων και όλων των άλλων θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής από πλευράς του χρήστη και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον ιδιοκτήτη θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από τις εν λόγω διατάξεις, γνωστοποιήσεις και αποποιήσεις ή από τη χρήση της εφαρμογής από πλευράς του χρήστη ή τυχόν πληροφορίες που λαμβάνει ο χρήστης από τον ιδιοκτήτη συμφωνείται ρητά με τη χρήση της εφαρμογής ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας και στο Ελληνικό Δίκαιο. Ο ιδιοκτήτης δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα τεθεί σχετικά με ότι παρουσιάζεται στην εφαρμογή παρά μόνο αν το θέμα προέκυψε από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Με το παρόν κείμενο αναγνωρίζει ο χρήστης ότι οι διατάξεις, γνωστοποιήσεις και αποποιήσεις που διατυπώνονται είναι δίκαιες και λογικές και ότι η συναίνεση του χρήστη να τις ακολουθήσει και να δεσμευτεί από αυτές δεν είναι αποτέλεσμα δόλου, βίας ή αθέμιτης επιρροής από κάποιο άτομο ή φορέα. Ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση, δεν δίδει υποσχέσεις και δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις που είναι αντίθετες με τα ανωτέρω.

Comments are closed.